• Evaluador Acreditado Verde GBCe
  • info@jmpaningenieria.com

+34 646 38 83 63

ANÀLISI CICLE DE VIDA (ACV)

Balanç Ambiental o Ecològic

L'ACV (Anàlisi del Cicle de Vida) permet calcular i reduir els impactes a totes les fases de vida d'un edifici. Des de les fonts de recursos primaris en la seva extracció de matèria primera, fins al consum i la disposició final, incloent-hi la possible reutilització o reciclatge d'algun dels seus materials.

És una eina que serveix per estudiar els impactes ambientals al llarg de tot el cicle de vida d‟un producte, procés o activitat.

L'objectiu d'una Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) és proporcionar tota la informació que ajudi a identificar les oportunitats de millora per comparar-les amb els riscos associats i prendre les decisions necessàries que contribueixin a millorar l'acompliment ambiental. 

Com funciona una Anàlisi de Cicle de Vida?

1. Escalfament Global

El 40% de les emissions globals de CO2 són el producte de processos d’edificació. És fonamental prendre consciència de l’enorme impacte que té la construcció i triar materials amb un cicle de vida més llarg i que alliberin menys gasos.

Definició d'objectius i abast

2. Energia Primària No Renovable

Des del procés d'extracció i manufacturació de les primeres matèries fins al propi ús de l'edifici un cop habitat, es demanen uns consums energètics que amb una bona selecció i planificació es poden reduir substancialment.

Avaluació dels Impactes del Cicle de Vida

3. Emmagatzematge de Carboni

Molts dels materials seleccionats poden tindre un gran impacte positiu sobre el medi ambient. Alguns, fins i tot a més d'actuar com a magatzems de CO2, col·laboren en la reducció del canvi climàtic en retenir CO2 atmosfèric.

Interpretació de resultats de l'estudi ACV

Importància de l'Anàlisi del Cicle de Vida

Per definició, tot allò que no es pot fer de la mateixa manera és eternament insostenible. El mètode constructiu actual és contaminant i hem de dissenyar edificis tenint en compte aspectes mediambientals.

Des del bressol fins a la tomba

L'Anàlisi de Cicle de Vida serveix per comparar els impactes associats a diferents maneres constructives, des del subministrament de les matèries primeres, passant pel procés de construcció i ús de l'edifici, fins al tractament dels residus generats un cop l'edifici compleix la vida útil. També conegut com l'Anàlisis «Del bressol a la tomba».

El resultat obtingut persegueix identificar les mesures correctores per millorar la sostenibilitat de l'edifici i potenciar una reducció de la petjada ambiental, sense disminuir les condicions de confort.

El nostre compromís amb el medi ambient és la clau de la nostra feina per reduir al màxim les emissions

Totes les activitats o processos provoquen impactes mediambientals, suposen consum de recursos, emeten substàncies al medi ambient i generen altres modificacions ambientals durant el seu període vital